Privacystatement Vastgoedadvies van Luijk

 

Privacyverklaring VAVL B.V.

VAVL B.V. en respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van alle vennootschappen die tot VAVL B.V. behoren en op de website www.VastgoedAdviesVanLuijk.nl (hierna de "Websites") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). 

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is VAVL B.V., President Kennedylaan 779, 1079 MS Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister met nummer 71754768.

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van vastgoedbeheer, waaronder VvE-beheer, verkoop- en huurbemiddeling. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder uitvoeren van administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. 

Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de Website en voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze cliënten en met het oog op de ontwikkeling van informatieproducten ten behoeve van derden. In deze informatieproducten wordt informatie alleen op geaggregeerd niveau verwerkt opdat deze niet tot natuurlijke personen is te verwerken.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals eigenaren van vastgoed en Verenigingen van Eigenaren. Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

3. Welke persoonsgegevens

Indien u de Website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De naam van de browser die u gebruikt;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt;
 • Het device dat u gebruikt;
 • Locatiegegevens;
 • IP-adres;
 • Surfgedrag en acties. 

 Indien u zich registreert en/ of gebruik maakt van onze Diensten verwerken wij daarnaast de volgende persoonsgegevens 

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat;
 • Documentnummer van uw paspoort of ID;
 • Betaalgegevens;
 • Inkomensgegevens;
 • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.

 4. Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van vastgoedeigenaren, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

 5. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met eigenaren van vastgoed of verenigingen van eigenaren. Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt informatie soms uitgewisseld met handelsinformatiebureaus. 

 Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers, zoals onderhoudsbedrijven, ICT-dienstverleners of bijvoorbeeld deurwaarders. Indien dergelijke opdrachtnemersverwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluiten we in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

 6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door VAVL B.V. in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en VAVL B.V. of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen VAVL B.V. en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

8. Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

9. Uw rechten

U hebt het recht om VAVL B.V. te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om VAVL B.V. te verzoeken om de gegevens te wissen. 

In bepaalde gevallen mag u ons vragen om een kopie van uw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met VAVL B.V. per brief of email via de hieronder genoemde contactgegevens. VAVL B.V. neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via:

VAVL B.V.

President Kennedylaan 779

1079 MS Amsterdam

KvK-nummer: 71754768

+31 20 3413278

info@vastgoedadviesvanluijk.nl